Mr Anirudh Chauhan

M.Sc., B.Ed.

Mr. Rohit Massey

B.P.Ed

Shikha Pathak

Savita Joseph

Tarrannum

Syed Hasan

Mr S N Singh

Director

Shreya Gupta

Urvashi

Vasundhra Chaudhary

Mr. Rajkumar Singh

B.A., PGDCP

Ms Poonam Rani

M.A., B.Ed.

Mrs. Anjana Jain

M.A., B.Ed.

Mr. S.Bhushan

MCA

Ms. J.P. Masih

M.Sc., B.Ed.

Mrs. Kamini Sharma

M.A., B.Ed.

Mrs. Kamla Scott

I.A., NTT

Mrs. Kavita Chauhan

M.A., B.Ed.

Mrs. Manju Lal

B.Sc, B.Ed.

Mr. M.Sharma

M.Sc., B.Ed.

Mrs. Neetu Rana

M.A., B.Ed.

Vishnu Kumar

This function has been disabled for ingraham institute aligarh.